Salgsbetingelser

 

1. Tilbud og priser
Hvis intet annet er skriftlig avtalt gjelder et tilbud i 3 måneder. Ved store endringer i råvarepris (over 10%), valutakurser (over 5%) eller andre forhold som selger ikke er herre over, kan selger annullere sitt tilbud, alternativt implementere et pristillegg for dokumenterte økte kostnader. For ordre under kr 300,- tilkommer et ekspedisjonsgebyr på kr 100,-.

2. Leveringstid
Oppgitt leveringstid overholdes så langt det er mulig. Forsinket levering gir ikke kjøper rett til erstatning eller annullering uten at dette er skriftlig akseptert av selger. Som leveringstid gjelder avsendelses-tidspunkt fra fabrikk eller lager hvis intet annet er skriftlig avtalt.

3. Transportskader
Eventuelle transportskader må anmerkes skriftlig på fraktbrev ved mottagelse av varene. Skjulte skader må innmeldes skriftlig med nødvendig dokumentasjon innen 7 dager fra mottak. Skader som ikke er anmerket ved mottagelsen, eller innen 7 dager, berettiger ikke til erstatning. Transportnæringens NSAB-reglement legges til grunne for vurdering av skadeomfang og erstatningssum i den enkelte sak. Leveres varene FOB eller EXW Sarpsborg, skjer transporten for kjøpers regning og risiko.

4. Reklamasjon
Alle bestillinger bekreftes med ordrebekreftelse. Kjøper plikter til å kontrollere denne ved mottak, samt omgående melde tilbake om evt avvik mot bestilling. Etter mottagelse av varer, og senest innen 7 dager, skal kjøper foreta forsvarlige undersøkelser for å kontrollere mengden, størrelse/mål på varene, samt om det foreligger kvalitetsmangler. Evt reklamasjoner som medfører utbedringer, må godkjennes skriftlig med selger før utbedringsarbeid påbegynnes, for å avklare hvem som bærer kostnaden.

5. Garanti
Garantitiden er 2 år for produksjonsfeil på varer fra brandet Ergoff, samt 5 år på varer fra brandene Sarpsborg Metall, GBP, Form o Miljö og Tranås Skolmöbler. Godtgjørelse ved godkjent reklamasjon vil stå i forhold til den nytte kjøper har hatt av produktet over tid.

6. Kansellering av ordre / retur av varer / utsettelse av avtalt leveranse
Kansellering av ordre eller retur av bestilte varer kan kun skje etter forutgående skriftlige aksept fra selger. Kjøper må dekke alle omkostninger rundt retur, pluss erstatning til selger. Erstatningen fastsettes til selgerens oppfyllelses-interesse (min.25% av fakturabeløp). Kansellering av ordre eller retur av varer som ikke lagerføres, vil normalt ikke aksepteres. Dersom leveransen skal utsettes grunnet forsinkelser hos mottager, og Sarpsborg Metall ikke får utsatt leveransen fra leverandør grunnet for kort frist, tilkommer lagerleie. Varene vil også bli fakturert i sin helhet til opprinnelig avtalt tidspunkt, dersom leveranse inn til lager ikke lar seg utsette.

7. Force majeure
Force majeure etter vanlige regler. Herunder også maskinbrudd eller uforutsette hindringer som skyldes selgers leverandører..

8. Tvister
Eventuelle tvister avgjøres etter norsk lovgivning med Sarpsborg byrett som verneting.

9. Selgers ansvar
Selgers ansvar er, uansett forhold, begrenset til selgers fakturaverdi på selve varen. Selger tar forbehold om tekniske endringer på produkt